Najkvalitetniji obrazovni programi za učenje matematike, fizike, biologije, hemije i engleskog jezika          Akcijski popust do 70%.         Za izvođenje kvalitetne nastave u novim digitalnim kabinetima          Samo za nastavnike: Programi za brzu pripremu testova.         

Engleski jezik za osnovnu školu - elektronski udžbenici

Edukativni softver sa multimedijalnim interaktivnim sadržajem - po zvaničnom nastavnom programu

Naslovi: DVD Interaktivni ENGLISH 5, DVD Interaktivni ENGLISH 6
Moduli: LESSON (+ vocabulary, translation, exercise, diktation), GRAMMAR (+exercise), TEST (+ test dictation), DICTIONARY
Jezik:
srpski - engleski
  Cena: 1290 din/DVD

            video prikaz naruči

Bez lažne skromnosti može se reći da se radi o najboljim nastavnim sredstvima za učenje engleskog jezika na domaćem tržištu. Reč je o dva (još dva u pripremi) interaktivna edukativna programa koji imaju za cilj da nastavu engleskog jezika u osnovnoj školi učine modernijom, zanimljivijom i efikasnijom. Pored učenika, programe mogu koristiti i nastavnici za pripremu i tokom izvođenja nastave, predvači u specijalizovanim školama engleskog jezika, kao i svi oni stariji koji kreću sa učenjem engleskog jezika ili žele da ga usavrše.
Program je osmišljen tako da se ostvaruje kontinualna interakcija sa korisnikom, kako u delu obrade sadržaja (predavanje, vežbanje, provera znanja), tako i u delu vezanom za način korišćenja programa. Program prati i beleži aktivnosti korisnika i postignute rezultate, a interaktivni video vodič u formi tehničkog i metodičkog mentora, na efektan i jednostavan način vodi korisnika kroz program (daje mu informacije o realizovanim i predlaže mu dalje aktivnosti, bodri ga i kritikuje, pomaže mu u efikasnijem korišćenju programa ... ).
Ceo sadržaj programa podeljen je po nastavnim jedinicama – UNIT-ima, u okviru koga se na nizu različitih metodičkih modula uči i vežba novo gradivo i kroz testove i diktate proverava stečeno znanje.

LESSON
Svaka nastavna jedinica – UNIT sadrži animiranu lekciju – igranu formu u kojoj se kroz naraciju i dijaloge opisuju određene radnje i događaji vezani za gradivo propisano zvaničnim nastvnim programom. Korisnik vizuelno prati radnju, sluša izgovor i prati njegov ispis na ekranu.
Vocabulary, nove reči
Modul koji ima za cilj da se korisnik upozna sa novim rečima i izrazima korišćenim u tekućoj lekciji. Video vodič navodi takve reči i izraze, naglašava njihov izgovor i upoznaje korisnika sa određenim specifičnostima vezanim za njih.
Translation, prevod
Modul u kome se daje detaljan izgovor i prevod svih sadržaja animirane lekcije.
Exercise, vežba lekcije
Interaktivni modul u kome se na metodičan i sveobuhvatan način pristupa vežbanju gradiva tekuće lekcije. Korisnik daje odgovore na postavljena pitanja, prevodi reči i rečenice, dopunjava određene sekvence, postavlja pitanja na ponuđene odgovore i sl. Program preko vodiča aktivno prati unos korisnika, upozorava ga na greške, daje mu sugestiije i dovodi ga do tačnog odgovora. I ovde, kao i u ostalim modulima moguće je svaku akciju ponoviti do za korisnika zadovoljavajućeg nivoa.
Dictation, vežba diktata
Još jedan interaktivni modul koji ima za cilj vežbu slušanja i pisanja na engleskom jeziku. Vodič jasno, odgovarajućmom brzinom diktira korisniku određeni tekst, prati upis i ukazuje mu na učinjene greške.
GRAMMAR, GRAMATIKA
Svaki UNIT sadrži po jednu ili dve nastavne jedinice vezane za gramatiku engleskog jezika. Predavanje izlaže video-profesor, temeljno i metodično, naglašavajući sve bitne pojedinosti i specifičnosti datog gradivo.
Exercise, vežba gramatike
Cilj ovog modula je da korisnik ovlada gradivom vezanim za lekciju iz gramatike. Metodično osmišljena akcija učiniće učenje najkompleksnijih sadržaja lakim i efikasnim.
PROVERA ZNANJA
Test i Dictation su dva modula za proveru znanja gradiva tekuće nastavne jedinice – UNIT-a. Na ovaj način korisnik (učenik, ali i njegovi roditelji i profesori) stiču uvid u nivo dostignutog znanja u segmentima: pamćenje novih reči i izraza, prevođenje sa engleskog na srpski i obrnuto, odgovaranje na pitanja vezana za radnju iz animirane lekcije, prihvatanje i primena novih saznanja vezanih za tekuću gramatičku jedinicu itd. Diktatom se proverava brzina i preciznost pisanja na engleskom. Tu su i Super testovi za proveru znanja za pet poslednjih nastavnih jedinica.
DICTIONARY, REČNIK
Deo programa koji sadrži bazu reči i izraza vezanih za celokupno gradivo. Pristup i način pretraživanja su brzi i jednostavni, video-profesor nudi precizan izgovor i prevod u oba smera, englesko-srpski i srpsko-engleski, naglašavajući specifičnosti određenih reči ili fraza
DODATNE FUNKCIJE PROGRAMA
Program je osmišljen tako da omogući korisniku pregledno i jednostavno korišćenje. Video-vodič ga u svakom trenutku usmerava na tekuće sadržaje, daje mu jasan uvid u kvalitet rada, sugeriše mu, ukoliko je to potrebno, da se vrati na određenu lekciju ili vežbu, obrazlaže mu ocene dobijene na testu i sl. U tekućem modulu moguće je u svakom trenutku zaustaviti određenu akciju (predavanje, vežbu), nastaviti dalje ili se vratiti na početak modula. Time korisnik sam drfiniše tempo učenja koji mu odgovara. Sve sadržaje moguće je odštampati (lekcija, rečnik novih reči i izraza, prevod, gramatika, vežbe sa i bez rešenja, rešeni i nerešeni testovi) i celokupno gradivo učiti sa papira. Kako se koja od tih funkcija tehnički izvodi, detaljno je objašnjeno u uvek dostupnom animiranom helpu.

 Tehnički zahtevi

  • PENTIUM 3 procesor, 1 GHz, 256 MB RAM, DVD čitač, 2,2 GB (10 MB) slobodnog prostora na hard disku,
  • grafička postavka: 1024 x 768 u 16-bit-noj paleti boja
  • operativni sistem: Windows 9x, 2000, XP, Vista

 Programi imaju softversku zaštitu, te se mogu instalirati isključivo originalna izdanja!